אפוטרופוס לקשיש – ההורים התבגרו? כל המידע על מינוי אפוטרופסות להורים

“חוק האפוטרופסות” קובע כי בית המשפט לענייני משפחה רשאי למנות אפוטרופוס לקשישים אשר בשל מצבם הבריאותי או הנפשי אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם בעצמם.

כאשר מצבו הרפואי של הקשיש, מצב נפשי ו/ או מצב פיזי, אינו מאפשר לקשיש לדאוג בעצמו לצרכיו הבסיסיים, יש לדאוג למינוי אפוטרופוס שידאג לצרכים הקיומיים של הקשיש ויהיה אחראי על גופו ו/ או רכושו של הקשיש.

מינוי אפוטרופוס לקשיש הוא צעד קיצוני השולל באופן מלא או חלקי את בחירתו החופשית של הקשיש.

מה זה אפוטרופוס?

אפוטרופוס הוא אדם אשר בית המשפט ממנה אותו כאחראי על אדם אחר. אחריות האפוטרופוס על האדם האחר יכולה להיות אחריות מלאה או חלקית והיא כוללת מינוי אפוטרופוס לגוף או מינוי אפוטרופוס לרכוש או שניהם.

האפוטרופוס לקשיש אמור לפעול בשמו של הקשיש ולטובתו. הוא יחליט החלטות עבור הקשיש וינהג בגוף הקשיש וברכוש שלו בצורה שתהיה הקרובה ביותר לייצוג דעותיו של הקשיש אם יכול היה להביע אותן.

אפוטרופסות גוף כוללת אחריות לבריאותו של האדם שעליו הוא ממונה. במסגרת תפקידו יקבל האפוטרופוס החלטות בעניינים בריאותיים ורפואיים:

 1. הסכמה לכל התערבות רפואית, למשל ניתוח, או להפך, התנגדות להתערבות רפואית.
 2. נתינת הסכמה לקבלת תרופות, אחריות לכך שהחולה יקבל טיפולים רפואיים ותרופות בהתאם לצרכים שלו.
 3. דאגה לקורת גג ראויה, לחימום בחום, לתנאי היגיינה וניקיון הולמים ועוד.
 4. בסמכות האפוטרופוס גם להחליט היכן יתגורר הקשיש, בבית חולים, במוסד סיעודי, בבית אבות, בבית ועוד.

אפוטרופוס לרכוש כוללת אחריות על הרכוש של הקשיש כמו אחריות על חשבונות הבנק, על חסכונות, על כספים, על נכסי נדל”ן, על עסקים ועוד. על האפוטרופוס לדאוג לתשלום כל החשבונות ולטפל ברכושו של הקשיש בדרך הטובה ביותר שתשמור על ערך הרכוש ותאפשר שימוש ברכוש לטובה הקשיש.

אפוטרופוס לקשיש – מה אומר החוק?

“חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס” הוא החוק הדן במינוי אפוטרופוס. החוק חל הן על קטינים מתחת לגיל שמונה עשרה ועל מבוגרים שאינם מסוגלים לדאוג למצבם כאשר מטרת החוק היא להגן על זכויות החולה. החוק מחייב מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר או דמנציה או מינוי אפוטרופוס לפגוע נפש או לכל זקן שהוגדר כתשוש נפש וכחולה סיעודי אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

כל אחד רשאי להתמנות כאפוטרופוס, קרובי משפחה או גם אנשים שאין להם קרבה משפחתית. כאשר קשיש ערירי זקוק למינוי אפוטרופוס, יכול בית המשפט למנות גוף מקצועי הפועל מטעם האפוטרופוס הכללי.

הבקשה של מינוי אפוטרופוס לקשיש מתנהלת מול בית המשפט לענייני משפחה הסמוך לאזור המגורים של הקשיש.

את הבקשה למינוי האפוטרופוס יכול להגיש בן הזוג של הקשיש או קרובי משפחה כמו ילדים, אחים, נכדים ועוד. במקרים מסוימים גם היועץ המשפטי לממשלה או עובד סוציאלי מטעם הרווחה המשמש כשליח היועץ המשפטי יכולים להגיש את הבקשה.

תהליך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס לקשיש

תהליך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס לקשיש

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס אפוטרופוס – זהו טופס בקשה למינוי האפוטרופוס.
 • תעודות וחוות דעת של רופא המפרט את מצבו הרפואי של הקשיש.
 • הסכמה של קרובי משפחה מדרגה ראשונה המאשרים את מינוי האפוטרופוס, או לחילופין, התנגדות של בני המשפחה.
 • אישור הסכמה של האפוטרופוס המועמד להתמנות וצילום תעודת הזהות שלו.
 • צילום תעודת זהות של הקשיש שלו מבקשים למנות אפוטרופוס.
 • תצהיר חתום מול מזכירות ביהמ”ש או על ידי עורך דין.
 • אישור על תשלום אגרה.

את כל המסמכים יש להגיש בארבעה עותקים.

בעת הגשת הבקשה רצוי לפרט האם המינוי נדרש לצמיתות או לתקופה מוגבלת.

לאחר שבית המשפט מקבל החלטה על מינוי של אפוטרופוס לקשיש, יהיה האפוטרופוס הנבחר נתון לפקוח של האפוטרופוס הכללי כדי לפקח ולשמור על הטיפול שמקבל הקשיש.

האם ניתן להחליף אפוטרופוס?

במקרים שבהם מצבו הרפואי של הקשיש קשה, יש אפשרות למנות אפוטרופוס זמני עד לסיום התהליך של מינוי אפוטרופוס קבוע.

במקרים שבהם התרשל האפוטרופוס במילוי תפקידו, בית המשפט רשאי לפטר אותו ולהורות על החלפת אפוטרופוס. כאשר האפוטרופוס מסיים את תפקידו עליו להחזיר את כל נכסי הקשיש הנמצאים בידיו ואת כל המסמכים הקשורים לנכסים שבידיו.

ייפוי כוח או אפוטרופוס?

אפוטרופוס לקשיש זוהי פעולה משפטית השוללת את זכותו של האדם להחליט על מעשיו. אפשרות חלופית היא ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך מעניק למיופה הכוח את האפשרות לנהל את העניינים של הקשיש שמינה אותו למיופה כוח. את החתימה על ייפוי הכוח המתמשך יש לבצע מבעוד מועד כאשר מצבו של הקשיש מתחיל להידרדר וקיים סיכוי ממשי של החמרה במצבו הקונטיבי או הרפואי. ייפוי הכוח המתמשך מעניק לקשיש את האפשרות לקחת חלק בטיפול הבריאותי והכספי שלו כל עוד הוא צלול ומסוגל לנהל את ענייניו.

באילו מצבים ממנים אפוטרופוס להורה מבוגר?

קשישים תשושי נפש  אשר סובלים מירידה קוגנטיבית הפוגעת בכושר השיפוט שלהם, ביכולת להתמצא בזמן ובמקום או במצבים שבהם אם לא ימונה לקשיש אפוטרופוס הוא עלול לפגוע בעצמו.

קשישים סיעודיים אשר בשל מצבם הגופני הקשה לא יכולים להביע את רצונם וצרכיהם כמו למשל, ללכת לבנק, לקניות.

קשישים הסובלים מבעיות פסיכיאטריות קשות כמו למשל פסיכוזה או כל מחלת נפש חמורה הגורמת לקשיש לאבד את כושר השיפוט שלו ולהיות מודע למצבו.

הסמכויות והחובות של האפוטרופוס:

כאשר האפוטרופוס מתמנה באופן חוקי על ידי בית המשפט, הסמכויות שלו מעוגנות בחוק “הכשרות המשפטית והאפוטרופסות”.  

באופן כללי, חובתו של האפוטרופוס היא לדאוג לטובתו של הקשיש החל מקבלת החלטות בנוגע לטיפול הרפואי, לניהול הכספים והנכסים של המטופל ועד לדאגה לרווחתו ולשלומו הפיזי של הקשיש.

האפוטרופוס רשאי לבצע פעולות פיננסיות שוטפות כמו ביצוע תשלומים, מתן שכר לבעלי המקצוע המטפלים בקשיש, קבלת הכנסות וטיפול בענייני הקשיש מול מוסדות המדינה, מול ערכאות משפטיות ובתשלום חובותיו הכספיים, במידה ויש.

במקרים של פעילות פיננסית גדולה וחריגה כמו מכירה או השכרה של  נכסי נדל”ן, מכירת נכסים מסוג אחר ועוד יהיה חייב האפוטרופוס לפנות לבית המשפט כדי לקבל אישור על ביצוע הפעולות.

כאשר לקשיש יש נכסי מקרקעין או כל נכסים אחרים המתנהלים בפנקסים לרישום זכויות בעלות, על האפוטרופוס חלה החובה לרשום בפנקסים אלו הערה על המינוי של אפוטרופוס לקשיש. רישום ההערה תמנע מעשי רמיה וביצוע עסקאות עם הקשיש ללא הסכמת האפוטרופוס.

בתוך שלושים יום מעת מינוי האפוטרופוס, על האפוטרופוס הממונה להגיש “לאפוטרופוס הכללי” דיווח על כל נכסי החסוי. בסוף כל שנה על האפוטרופוס לדווח לאפוטרופוס הכללי ולהגיש לו דו”חות כספיים ודיווחים על הפעילות הפיננסית שאותה הוא מנהל ברכושו ובכספו של הקשיש.

על האפוטרופוס לבקר באופן קבוע במקום המגורים של הקשיש לפחות פעם בשבועיים, לבדוק את תנאי המגורים והמחייה, לפקח על השירותים הרפואיים והסיעודיים שמקבל הקשיש ולהיות בקשר עם כל הגורמים המטפלים בענייני הקשיש כמו עובדים סוציאליים, מטפלים מקצועיים ועוד.

כאשר בית המשפט ממנה אפוטרופוס לקשיש, האפוטרופוס זכאי לקבל שכר על עבודתו בהתאם לאישור של בית המשפט.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות